יומן ארועים

Bookmark and Share
דו"חות ועדת שמשוני
מתפרסמים דו"חות ועדת התיכנון בראשות דניאל שמשוני. הדו"חות עוסקים בגיבוש קשרי חיל-האוויר עם הפיקוד העליון ועם משרד הביטחון, ומכילים הצעה לאירגון מחדש של מטה חיל-האוויר.

ב-27 באפריל 1949 מינה מפקד חיל-האוויר, אהרון רמז, ועדת תכנון בראשותו של ראש להק ההדרכה, דניאל שמשוני, והטיל עליה להציע דרכים לאירגון החיל - הרכבו, אופי יחידותיו ודרכי הפעלתו - כבסיס להמשך הבנייה וההתעצמות. עבודת הוועדה התבססה בעיקר על שיחות עם קצינים שצברו ניסיון במלחמת העולם השנייה ובמלחמת העצמאות. ב-16 במאי הגישה הוועדה את הדו"ח הראשון שלה, אשר עסק בקשרי מטה חיל-האוויר עם הפיקוד העליון ועם משרד הביטחון. הדו"ח המליץ להקים מטה עליון מצומצם ומטה נפרד לכל אחת משלושת הזרועות - יבשה, אוויר וים. דו"ח זה הועבר לטיפולו של הרמטכ"ל דאז, יעקב דורי, אולם הוא סירב להתייחס אליו בטענה כי יומרה היא מצד חיל-האוויר לקבוע את אירגונו מחדש של הפיקוד הגבוה. הדו"ח השני של הוועדה הוגש ב-9 ביוני ועסק באירגון מטה חיל-האוויר. הוועדה המליצה לבנות את מטה החיל בדומה למטה כוחות השדה, תוך חלוקתו לאגפים (אוויר, ציוד ומינהל). הדו"ח השלישי הוגש ב-1 באוגוסט ועסק באירגון בסיסי החיל ויחידותיו. את היחידות המליצה הוועדה לארגן על בסיס של כנפות ייחודיות (קרב, הפצצה ותובלה, אימונים אוויריים, בית ספר לקצינים וכנף אחזקה אווירית).

הוועדה שמה דגש על שיפור איכותו של כוח האדם ועל פיתוח הטכנולוגיה, ובמיוחד על השילוב של דוקטרינת הלחימה, דרכי התיפעול והלוגיסטיקה. מטה חיל-האוויר אישר את המלצות הוועדה ונערך להוציאן לפועל. המלצות אלה היוו את הבסיס להוראת האירגון שפורסמה בנובמבר והסדירה את מעמדו, תפקידיו ומבנהו של מטה חיל-האוויר.